top of page
​AD

Cuộc chiến Sài Gòn: Việt Nam Cộng Hòa kết thúc năm 1975, gần 20 năm sau khi được tạo ra bởi CIA