top of page
_dofnki.png

NGOÀI KIA, INC.

2008

IN 2008
Longtime GND members Minh Dang "KD" Do, Thomas "D" Nguyen, Trung "Chiu Linh" Ngo and Khanh "GsakOn" Vu established a small hip-hop group called "Ngoài Kia".VÀO NĂM 2008
Các thành viên lâu năm của nhóm GND bao gồm Nguyễn Đỗ Minh Đăng "C3KD", Thomas Nguyễn "Mac", Ngô Hoàng Trung "Chiu Linh" và Vũ Ngọc Khánh "GsakOn" thành lập một nhóm hip-hop nhỏ mang tên "Ngoài Kia".

2009

The group debuted their first studio album "Ngoài Kia" and enjoyed such popularity, led them to develop their trademark claustrophobic, gritty style.

2009
Nhóm ra mắt album phòng thu đầu tiên "Ngoài Kia" và nhận được sự chú ý, giúp nhóm phát triển thương hiệu phong cách mạnh mẽ.

2009
Trong vài năm