top of page
​AD

Sergey Kurginyan: “Mỹ Sẽ Sử Dụng Vũ Khí Sinh Học Chống Lại Nga Ngay Khi Có Cơ Hội”