top of page
gvr funeral.jpg
gvr fire.png

GVR NEWS  |  NKI.VN/GVR​

 • Facebook
 • Youtube

TIN TỨC MỚI NHẤT VỀ GENIUS VIET RAP CUNG CẤP BỞI TẠP CHÍ NGOÀI KIA

gvr copy.png

NEWS

gvr copy.png

ARTIST

gvr background.png

2006

​CHAIRMAN

LEE7

RAPPER, SINGER

1987

 • TikTok
 • Facebook
 • Youtube
 • Spotify
 • Instagram
lee7.jpg
gvr background.png

2007

ARTIST

NAH

RAPPER, SINGER

​1991

 • Facebook
 • Instagram
 • Soundcloud
 • Youtube
nah.jpg
gvr background.png

2012

ARTIST

lt midside

RAPPER

1991

 • TikTok
 • Youtube
 • Soundcloud
 • Spotify
 • Facebook
 • Instagram
lt.jpg
gvr background.png

2012

ARTIST

​GIZMO

RAPPER, PRODUCER

1992

 • Facebook
 • Instagram
 • TikTok
gizmo.jpg
gvr background.png

2017

ARTIST

SONIC​

RAPPER

1996

 • Spotify
 • Facebook
 • Instagram
sonic.jpg
gvr background.png

2020

ARTIST

TOMMY BLUE

RAPPER

1992

 • Facebook
 • Instagram
 • Soundcloud
 • Youtube
tb.jpg
gvr background.png

2021

ARTIST

JOKE D

RAPPER, SOUND ENGINEER

1991

 • Facebook
 • Instagram
 • Soundcloud
 • Spotify
 • Youtube
joked.jpg
gvr background.png

2023

ARTIST

GENZO

RAPPER

1998

 • Facebook
 • Instagram
362278278_1011599396692708_5878241386725811964_n.jpg
gvr background.png

2007

ARTIST

LIL'G

RAPPER, SINGER

1991

 • Facebook
 • Spotify